Stadgar

Barnläkarföreningens delförening för allergi och pediatrisk lungmedicin, stadgar 2022-09-15

PDF-version

§1
Föreningen utgör en sammanslutning av barnallergologer, barnlungläkare och andra av barnallergologi och barnlungmedicin intresserade barnläkare samt läkare under utbildning till barnallergologer och/eller barnlungläkare. Föreningen är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen.

§2
Föreningens ändamål är att inom Svenska Barnläkarföreningen företräda specialområdets vetenskapliga intressen och utveckla vårdprogram inom det barnallergologiska och barnlungmedicinska området samt utgöra remissinstans.

§3
I beslut vid vilket föreningen agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger endast den som är medlem i sistnämnda förening deltaga.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare, utbildningsansvarig, kassör och fyra övriga ledamöter som leder arbetet i riktlinjegrupperna. Samtliga väljs vid årsmötet för ett år i sänder.

§5
Ordföranden åligger det att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor för desamma.
Sekreteraren åligger det att minst två veckor före årsmötet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista samt att föra protokoll.
Sekreteraren åligger det att föra medlemsförteckning. Ansökan om inträde i föreningen görs till sekreteraren. Kassören handhar föreningens ekonomi.
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter deltar i beslutet.

§6
Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


access_time 2022-11-11 12:39:51

event Kalender