Stadgar

Stadgar för Svenska Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin

Utskriftsvänlig version

§ 1
Föreningen utgör en sammanslutning av svenska barnallergologer och andra av barnallergologi intresserade barnläkare samt läkare under utbildning till barnläkare. Föreningen är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen.

§ 2
Föreningens ändamål är att inom Svenska Barnläkarföreningen företräda specialområdets vetenskapliga intressen och utveckla vårdprogram inom det barnallergologiska området samt utgöra remissinstans.

§ 3
I beslut vid vilket föreningen agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger endast den som är medlem i sistnämnda förening deltaga.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för ett år i sänder.

§ 5
Ordföranden åligger det att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor för desamma.
Sekreteraren åligger det att minst två veckor före årsmötet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista samt att föra protokoll.
Kassören åligger det att föra medlemsförteckning och handha föreningens ekonomi. Ansökan om inträde i föreningen görs till kassören.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter deltar i beslutet.

§ 6
Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7
Föreningen skall hålla minst två sammanträden årligen varav ett på hösten (årsmöte) och ett på våren. Protokoll från årsmötet skall tillställas Svenska Barnläkarföreningen tillsammans med medlemsförteckning och uppgift om styrelsens sammansättning.

§ 8
Vid årsmötet skall föreningen:

  1. Utse ordförande att leda förhandlingarna.
  2. Utse två justeringsmän.
  3. Granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet.
  4. Välja styrelse enligt § 4.
  5. För tiden till nästa årsmöte välja två revisorer och två revisorssuppleanter.
  6. Utse valberedning.
  7. Fastställa årsavgiften.

§ 9
För ändring av dessa stadgar gäller vad som finns föreskrivet inom Svenska Barnläkarföreningen angående stadgeändring.


access_time 2020-07-24 16:56:23