Protokollförda ärenden i sektionen 1974 – 1981

1974

Vid årsmötet 1974 (Bilaga 4) tillsattes en speciell stencilkommitté bestående av styrelsen, Torsten Berg och Jan Leijonhufvud med uppgift att hålla dokumenten med riktlinjer (stencilerna) uppdaterade. Blott några få stenciler från 1970-talet finns bevarade i handlingarna.

På föreningsmötet motionerade Torsten Berg om att bostadsanpassningsbidrag (SoSF (M) 1973:327) även skulle kunna gälla barn med allergi och astma. Styrelsen ansåg att författningen ”bör kunna tillämpas även då det gäller allergisjuka barn … framförallt då det gäller allergisanering” och styrelsen agerade också därefter.

Konferensdelen vid årsmötet behandlade bl.a. på nytt Allpyral (Inga Engström). Tony Foucard och Torsten Berg inledde diskussion om ”RAST i teori och praktik”. Det ”Praktiska värdet av lungfysiologiska undersökningar vid astma” avhandlades av den kliniske fysiologen Jan Bjure.

1975

Vid årsmötet 1975 (Bilaga 4) hade styrelsen utarbetat en mall för utfärdande av intyg för vårdbidrag. Mallen ingick i stencilsamlingen. Bengt Kjellman uppdrogs, som ordförande i RmA:s Barn- och familjeråd, att göra ett inlägg i Läkartidningen (publicerat 1977).

Figur 5 Inlägget påpekade att ”barn med allergisk sjukdom av sådan art att den bereder vårdnadshavaren långvarig och betydande ökning av omvårdnadsbördan kan vara berättigade till halvt eller helt vårdnadsbidrag. Läkare i offentlig tjänst är skyldig att på begäran utfärda vårdbidragsintyg till försäkringskassan”. Samtidigt förordade styrelsen att även icke medlemmar i sektionen borde använda sektionens mall för intyg om vårdbidrag. Att ämnet hade stor betydelse för föräldrarna framgår av att Socialdepartementet i sin utredning ”De allergiska barnen i samhället” (Ds S 1983:3) också tog upp ämnet och i sin bilaga 19 hade med uttalandena från både sektionsstyrelsen och RmA samt sektionens mall.
Till själva konferensen detta år var nordiska kollegor inbjudna och konferensen kom att präglas av sektionens gäster. Bl.a. deltog Kjell Aas och Svein Oseid, Norge, Alf Backman, Antti Koivikko och Matts-Johan Finnilä, Finland och Knud Wilken-Jensen, Danmark.

Sektionen fick ett diplom av de finska kollegorna med gratulationer på 10-årsdagen av det första mötet 1966, Figur 5.

Först diskuterade Bengt Kjellman och Antti Koivikko ”Allergivårdens organisation i ett sjukvårdsområde”, därefter Alf Backman: ”Kan nasaltest ersätta bronkialtest?”,

Svein Oseid: ”Funktionsträning av barn med asthma bronchiale”, Matts-Johan Finnilä: ”Lokala förändringar i lungornas ventilation och perfusion under status asthmaticus”, Antti Koivikko: ”Svampsporer” och Sten Dreborg: ”Mögelallergi vid asthma bronchiale hos barn”.
Andra svenskar som bidrog var Inga-Lisa Strannegård med ett föredrag om: ”T- och B-lymfocyter hos atopiska barn”, Max Kjellman med: ”Allergiutredning hos otitbarn” och Lennart Nordvall/Torsten Berg med ”Diagnostik med renade gräspollenextrakt”.

1976

Årsmötet 1976 i hölls i Stockholm (Bilaga 4). Sektionen hade tidigare under året genomfört en enkätundersökning om den barnallergologiska verksamheten i landet, vilken redovisades på mötet. Styrelsen uppdrogs av mötet att skriva en artikel i Läkartidningen ”om den barnallergologiska organisationen i landet och önskemål om framtida utbyggnad och organisation av barnallergiverksamheten”.

Av motionerna kan nämnas: Sten Dreborgs begäran om att inrätta en kommitté för allergenstandardisering, vilken avslogs med hänvisning till att Nordisk Förening för Allergiforskning redan hade en sådan kommitté samt Sten Dreborgs motion om att arbetarskyddsaspekter skulle beaktas vid utformning av t.ex. provokationsrum. Motionen beaktades. Arbetarskyddsstyrelsen kom att tillsätta en utredning med Inga Engström som representant från sektionen.

Själva konferensen 1976 ägnades i huvudsak åt födoämnesallergier med som föreläsare Anders Dannaeus, Tony Foucard, Lars Åke Hanson, SGO Johansson, Max Kjellman och Leif Rosenhall. Leif var inbjuden som expert på salicyl- och färgämnesutlöst astma. Som slutvinjett visades Svein Oseids utmärkta film om ansträngningsutlöst astma, som gav många av mötesdeltagarna nya impulser.

1977

Vid årsmötet 1977 i Tylösand (Bilaga 4) diskuterades livligt tolkningen av Socialstyrelsens cirkulär om behörighet till vissa läkartjänster inom området barnallergologi och dispensreglerna. Socialstyrelsen hade förordat restriktivitet med dispenser. Per Bolme, Sten Dreborg, Tom af Klercker och Christian Möller opponerade sig. Frågan delegerades till Björn Redin och Tom af Klercker att lösas tillsammans med sektionsstyrelsen.

Två stenciler diskuterades: ”Hudtest, för att påvisa specifika reaginer i huden” (Inga Engström) och ”Behandling av astma hos barn” (Inga Engström och Lars Boréus, klinisk farmakolog). Dessa stenciler finns bevarade.

Själva konferensen 1977 startade med ett 2½ timmars symposium om ”Allergi och yrkesval” och fortsatte med ”Försäkringsbedömning vid allergi” och därefter ”Insektallergier”.

Sedan följde fria föredrag om ämnen som ”Komjölksallergi hos bröstmjölksuppfödda” (Iréne Jakobsson, Tor Lindberg och immunologen Lars Åke Hanson), ”Allergenextrakt” (Lars Belin, SGO Johansson), ”Kliniska erfarenheter av långtidsbehandling med Becotide” (Viggo Graff-Lonnevig), ”Födoämnesallergi som nutritionsproblem” (Sten Dreborg), ”Lungfunktionsundersökningar hos astmabarn efter arbete” (Eivor Svenonius) och sist två föredrag av duon Bengt Kjellman och Gunnar Dalén om ”Jämförelse mellan 4 spirometrar” och ”Normalvärden hos barn vid spirometri”.

1978

Årsmötet 1978 hölls på Billingehus, Skövde (Bilaga 4). Programmet upptog tre symposier. De två på fredagen var: ”Hur göra en allergiutredning i dag” med Inga Engström, Torsten Berg, Viggo Graff-Lonnevig, Eivor Oberger och Inga-Lisa Strannegård och ”Läkemedelsallergi” med Tony Foucard som moderator och Kjell Strandberg och Viggo Graff-Lonnevig som deltagare.

På lördagen var det rundabordsdiskussion om ”Att förebygga allergi – en uppgift för barnhälsovården” – då som nu ett kontroversiellt ämne (se även ovan under ”Profylax”). Deltagare var Sven Kraepelien, Staffan Ahlstedt, Bengt Kjellman, Max Kjellman och Gösta Samuelsson.

1979

Vid årsmötet 1979 i Tällberg (Bilaga 4) bytte sektionen för första gången styrelse då Sven Kraepelien avtackades som ordförande och Inga Engström tillträdde och därefter ersattes som sekreterare av Viggo Graff-Lonnevig. Vid årsmötet framkom att arbetsgruppen för säkerhet vid allergimottagningar ännu inte sammanträtt.

Mycket noterbart – en skrivelse hade inkommit från SHSTF med önskan att ”sjuksköterskor som arbetar på barnallergimottagningar skall få deltaga i barnallergisektionens möten, på förslag av vederbörande läkare”. Sektionsmedlemmarna och styrelsen ställde sig positiva till detta. Detta öppnade för ett successivt inkluderande av medarbetare från olika professioner verksamma inom barnallergisektorn. Vidare så uppdrogs åt stencilkommittén (Tony Foucard, Torsten Berg och Max Kjellman) att omarbeta föreningens stenciler.

1980

Årsmötet 1980 hölls på Stenungsbaden (Bilaga 4). Diskussioner fördes om olika stenciler. Stencilen ”Att förebygga allergi under spädbarnsåret” diskuterades livligt. Årsmötet stödde styrelsens uppfattning och att stencilen skulle distribueras till medlemmarna, landets barnkliniker och barnhälsovårdsöverläkare. Årsmötet var positivt till att ge efterutbildning i anslutning till ordinarie BLF-möten. Styrelsen hade under 1980 yttrat sig över Nordiska Läkemedelsnämndens förslag till ”Nordiska riktlinjer – kontroll av allergenextrakt” vilka skulle ersätta den nordiska allergiföreningens riktlinjer från 1949.

Olyckligtvis hade de av styrelsen antagna riktlinjerna ”Att förebygga allergi under spädbarnsåret” genom tidigareläggning i publiceringen av en artikel i ett barnmatsföretags tidskrift, inneburit att många barnavårdscentraler först fått informationen via företaget. Detta föranledde BLF:s styrelse att kritisera sektionen: ”Råd av den här typen som då får en mer officiell karaktär i Barnläkarföreningens namn bör i enlighet med våra allmänt vedertagna principer alltid passera BLF:s styrelse”. Efter några skriftväxlingar skrev styrelsen ett punktat brev och klargjorde för BLF:s styrelse att sektionens styrelse och medlemmar godkände utsända stenciler och annat material och att sektionen stod för spridning av kunskap inom sektionens ämnesområde och att verksamheten skulle fortsätta så som den bedrivits traditionellt, men att sektionen fortsättningsvis skulle tillställa BLF:s styrelse nya stenciler för kännedom (se även ovan under ”Profylax”)

Själva konferensen 1980 började med en fortbildningskurs under temat ”Astma hos barn”. Tony Foucard inledde med ”Mekanismer”, därefter kom ”Lungfunktion” (Jan Bjure och Inga Engström), ”Psykologiska faktorer” (Kristina Berg och Kerstin Fällström), ”Farmakoterapi” (kliniske farmakologen Nils Svedmyr), ”Fysioterapi” Viggo Graff-Lonnevig och Solveig Berglund) samt ”Prognos” (Ejvor Oberger).

Dagen därpå följde en paneldiskussion kring dagens allergenextrakt (Inga Engström, Lars Belin och Viggo Graff-Lonnevig).

Därefter följde fyra fria föredrag: Inga-Lisa Strannegård om ”E-B-virusinfektioner hos atopiska barn”, Laszlo Solymar, Jan Bjure och Inga Engström om ”Värdering av olika metoder för bestämning av reaktioner vid bronkialprovokation”, Emma Rylander och Margareta Eriksson om ”Intensivvårdade astmabarn” samt slutligen Göran Wettrell, Christer Hultquist och Bengt Kjellman om ”Erfarenheter av ”slow release”-behandling med teofyllin hos barn”.

1981

Årsmötet september 1981 hölls i Ronneby (Bilaga 4). Vid mötet diskuterades utformningen av nästa års möte och vidareutbildning. Det beslutades att försöka förena dessa aktiviteter med besök hos de finländska kollegerna i Helsingfors. En vidareutbildningskurs om eksem och eksembehandling hos barn i anslutning till BLF-mötet i Stockholm 1982 planerades även.

Möjligheterna för sommarkolonivistelse för astmabarn i Sverige inventerades.

En motion gällande en skrivelse, som avhandlade pälsdjur i skolan hade inkommit för sektionens kännedom, diskussion och ställningstagande (se ovan under ”Profylax”).

Efterutbildningskursen avhandlade ”Hyposensibilisering av allergier hos barn” med Inga Engström som kursledare. Kursens ämnen var: ”Mekanismer och immunologisk effekt” (Tony Foucard), ”Värdering av klinisk effekt” (Inga Engström), ”Extrakt för hyposensibilisering” (Sten Dreborg) och ”Modeller för hyposensibilisering” (Torsten Berg).

Sedan följde ”Bi- och geting-hyposensibilisering” (Inga-Lisa Strannegård) och därefter ”Erfarenheter av pollenhyposensibilisering med renade extrakt” (Torsten Berg, Marianne Gustafsson, Inga Engström och Viggo Graff-Lonnevig).

De fria föredragen avhandlade: ”Allergiförekomst bland svenska skolbarn” (Nils Åberg, Inga Engström, Ulf Lindberg), ”Lungfunktionen hos barn med allergisk rinokonjunktivit” (Viggo Graff-Lonnevig), ”Diagnostik av allergi mot äpple, morot, potatis samt hasselnöt” – den s.k. prick-prickmetoden (Sten Dreborg, Tony Foucard) samt ”Klinisk användbarhet av IgE-undersökning i navelsträngsblod” (Max Kjellman, Stefan Croner).

Ett minisymposium om ”Pc-allergi hos barn” hanns också med.

1982

Årsmötet hölls i mitten av maj ombord MS Finlandia under färd mot Helsingfors.
Årets kurs var: ”Barn med infektionskänslighet – basal tillämpad immunologi i barnaåren”
Hans Wigzell, Anders Fast, Inga Lisa Strannegård, Vivi-Anne Oxelius

Fria föredrag Lymfocytreaktivitet under ASIT C Möller
Viggo Graff-Lonnevig
Pricktest ny lansett John Taranger
Vaccination allergiska barn Gunnar Dahlen & Bengt Kjellman
MMEF/FEV1 Eivor Oberger & Inga Engström
Förändring av lungvolymer vid svår astma Becotide o Pulmicort Christian Möller & Max Kjellman

I Helsingfors hölls möte tillsammans med de finska kollegorna i Barnklinikens föreläsningssal,

Ansträngningsastma och fysisk träning av barn Viggo Graaf-Lonnevig, Gunilla Hedin, Gunnar Lilja, Eivor Oberger, Tom af Klercker, Hans Hildebrand
Födoämnesallergi – intolerans Alf Backman, E Salvilahti, M Verkasalo, Kaisu Juntunen, P Kuitinen

Den 4 september hölls möte under rubriken Hyposensibilisering vid allergier hos barn.

Vid årsmötet utökades Stencilkommitten med representanter från öppna vården.

RMA håller ungdomskonferenser.

Boken ”Allergibarn” distribueras via RMA.

Socialstyrelsens vårdprogram för barn kommer under hösten 1982.

Socialdepartementets arbetsgrupp i allergifrågor tillsätts.

Allergiinformation till olika myndigheter i samhället ges av styrelsen för Banallergisektionen.

Under året blev Vårdprogrammet klart.

Först Maj blommans aktiviteter och Galtarölägret diskuterades vid årsmötet.

Statens livsmedelsverk kom med rekommendationer för salicylsyra och färgämnen i lösgodis, dvs godis med en vikt understigande 25 gram.

Lars Cernerud skrev om ”Djur i skolan” och Skolöverstyrelsens allmänna råd angående elever med allergiska symptom i skolan (SÖ-SF 1981:222).

Per Sennerfelt skrev om ”Regler för djurhållning i skolan” inom Stockholms kommun.


access_time 2020-06-09 22:04:19

event Kalender